Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Wolters Kluwer.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 1000eboków

Ponad 1000 ebooków
dla profesjonalistów100proc wiedzy

100% zweryfikowanej wiedzy

 

 

Regulamin korzystania z usługi „Biblioteka Profinfo”


Dział I. Definicje wybranych pojęć:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. "Regulaminie" – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin oraz wszelkie załączniki do niego;
 2. "Licencjodawcy" – należy przez to rozumieć "Wolters Kluwer" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000441434, o kapitale zakładowym w wysokości 5.162.518,00 PLN (wpłaconym w całości), NIP 583-001-89-31, REGON 190610277; ewentualna zmiana firmy Licencjodawcy, siedziby, adresu siedziby, formy organizacyjno-prawnej, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www.wolterskluwer.pl;
 3. "Licencjobiorcy" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Licencjodawcą; odpowiednio osoba ta lub jednostka zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem; zastrzega się, że Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych przez Licencjodawcę z konsumentami; do tej kategorii umów mają zastosowanie odrębne warunki umowy;
 4. "Stronach" – należy przez to rozumieć łącznie Licencjobiorcę i Licencjodawcę; pojęcie "Strona" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 5. "Prawie autorskim" – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 6. "ebooku" – należy przez to rozumieć zapisany w formie elektronicznej utwór, do którego Licencjodawcy przysługują prawa w zakresie jego zwielokrotniania w ww. formie oraz wprowadzania w takiej formie do obrotu, w tym wypożyczania za pośrednictwem Biblioteki;
 7. "wypożyczeniu" – należy przez to rozumieć udzieloną przez Licencjodawcę Licencjobiorcy okresową licencję na korzystanie z ebooka udostępnionego za pośrednictwem Biblioteki;
 8. "Bibliotece" – należy przez to rozumieć świadczoną przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy w okresie obowiązywania Umowy usługę elektroniczną, polegającą na wypożyczaniu Licencjobiorcy ebooków za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://biblioteka.profinfo.pl;
 9. "Oprogramowaniu" – należy przez to rozumieć należy rozumieć program komputerowy, przeznaczony do zarządzania ebookami w ramach Biblioteki, w zakresie objętym jego funkcjonalnościami opisanymi w Dokumentacji, udostępniany Licencjobiorcy na podstawie Umowy, w okresie jej obowiązywania i na zasadach nią określonych - wyłącznie online; zawierając Umowę Licencjobiorca oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z funkcjami Oprogramowania w jego wersji określonej w Umowie oraz z aktualną dla tej wersji Dokumentacją, w szczególności zaś, że miał możliwość przetestowania Oprogramowania; jeżeli Umowa nie wskazuje wersji Oprogramowania, z którą zapoznał się Licencjobiorca, poczytuje się, że Licencjobiorca oświadcza, że zawierając Umowę zapoznał się z aktualną w tej dacie wersją;
 10. "aplikacji" – należy przez to rozumieć program, który musi zostać zainstalowany na czytniku celem umożliwienia użytkownikom wyświetlania i czytania na tym czytniku ebooków wypożyczonego przez Licencjobiorcę poprzez Bibliotekę. Zastrzega się, że Licencjodawca nie jest producentem aplikacji ani nie zobowiązuje się do dostarczenia aplikacji Licencjodawcy albo użytkownikom oraz nie zobowiązuje się do zainstalowania aplikacji na czytnikach czy też świadczenia jakichkolwiek usług odnośnie do aplikacji. Informacja o aplikacjach współpracujących z Biblioteką dostępna jest w Dokumentacji;
 11. "czytniku" – należy przez to rozumieć urządzenie elektroniczne, na którym można zainstalować aplikację. Rodzaje czytników określone zostały w Dokumentacji;
 12. "użytkowniku" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawnioną na podstawie Umowy przez Licencjobiorcę do korzystania na czytniku z ebooka/ów wypożyczonego/ych za pośrednictwem Biblioteki;
 13. "zabezpieczeniu" – należy przez to rozumieć zastosowany przez Licencjodawcę programowy lub narzędziowy system zabezpieczeń ebooków. Licencjodawca oświadcza, że obecnie ebooki dostępne w Bibliotece są zabezpieczane systemem Adobe DRM. Zasady korzystania z systemu Adobe DRM oraz wymaganie techniczne tego systemu zawarte są w dokumentacji dostępnej na stronie http://www.adobe.com/pl/products/digital-editions.html. Zmiana systemu zabezpieczeń w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany jej treści i wymaga tylko notyfikowania poprzez ogłoszenie na stronie www.wolterskluwer.pl.
 14. "Księgarni" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Licencjodawcę pod adresem www.profinfo.pl księgarnię internetową, w ramach której Licencjodawca oferuje m.in. wypożyczanie ebooków;
 15. "Dokumentacji" – należy przez to rozumieć instrukcję obsługi Oprogramowania oraz zasady korzystania z Biblioteki, dostępną na stronie internetowej pod adresem http://biblioteka.profinfo.pl w zakładce Pomoc, stosownie do zmian Oprogramowania lub Biblioteki Dokumentacja może ulegać odpowiedniej do nich modyfikacji; Licencjobiorca winien postępować zgodnie z aktualnie dostępną dla niego Dokumentacją; zmiany Dokumentacji, o których wyżej mowa nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu i nie są notyfikowane Licencjobiorcy; zmiany te wchodzą w życie z datą zamieszczenia ich w Oprogramowaniu;
 16. "Administratorze" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wskazaną Licencjodawcy przez Licencjobiorcę, głównie poprzez podanie - stosownie do przejętej przez Licencjodawcę procedury autoryzacji – przypisanego jej przez Licencjobiorcę adresu poczty elektronicznej, dla potrzeb realizacji Umowy, jako osobę właściwą do przypisywania użytkownikom, w imieniu i na rachunek Licencjobiorcy, dostępu do Biblioteki oraz do ebooków w ramach – określonego w Umowie - zakresu wypożyczenia Licencjobiorcy tych ebooków, w tym ich liczby (w żadnym razie powyższe uprawnienie nie oznacza jednak prawa do udostępniania ebooków osobom trzecim, co jest zabronione w świetle Regulaminu);
 17. "Umowie" – należy przez to rozumieć zawartą przez Strony na czas oznaczony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy usługi Biblioteki oraz udzielanie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji do korzystania z Oprogramowania;
 18. "konsumentach" - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, o których mowa w art. 221 kc; niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów z konsumentami; do tej kategorii umów ma zastosowanie odrębny regulamin; Licencjodawca przy tym przypomina, iż przypisanie sobie statusu konsumenta w przyjętym w Regulaminie pojęciu przez podmiot, który takiego statusu nie posiada stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych; konsumentem jest tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi wyżej określone; osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając ofertę/zamówienia, tudzież przyjmując ją, statusu tego nie nabywa; w żadnym przypadku Licencjodawca nie godzi się na przyznanie statusu konsumenta osobie, która w świetle ww. przepisu takiego statusu nie ma; żadne oświadczenie Licencjodawcy nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada;
 19. "kc" – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 20. "dostępie" - należy przez to rozumieć możliwość korzystania w tym samym czasie z ebooka w ramach jednego jednoczesnego dostępu;
 21. "okresie abonamentowym" – należy rozumieć okres, na jaki Licencjodawca wypożycza ebooka Licencjobiorcy. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu lub Umowy okres abonamentowy wynosi 1 rok kalendarzowy od dnia udostępnienia ebooka w Bibliotece. Po upływie każdego okresy abonamentowego Licencjobiorca traci prawo do korzystania z danego ebooka;
 22. "dniach roboczych" – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy u Licencjodawcy zgodnie z obowiązującymi u niego wewnętrznymi regulacjami z zakresu prawa pracy;
 23. "Aktualizacji" – należy przez to rozumieć każdą zmianę Oprogramowania, udostępnioną Licencjobiorcy, w szczególności modyfikację, rozszerzenie, kolejną wersję, patch-a.

Dział II. Postanowienia ogólne

 1. O ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki.
 2. O ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się - w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
 3. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie "umowa" lub o analogicznej nazwie;
  2. poprzez złożenie Licencjodawcy oferty, w szczególności w formie zamówienia, i przyjęcie jej przez Licencjodawcę; podmiot składający ofertę Licencjodawcy zwalnia jednocześnie Licencjodawcę z obowiązku dostarczenia mu oświadczenia o jej przyjęciu, z tym że Licencjodawca zawsze ma prawo odmówić przyjęcia oferty; oferta złożona Licencjodawcy przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu kc nie może zostać przez ten podmiot odwołana; zastrzega się jednocześnie, że Licencjodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia każdej złożonej mu oferty; w szczególności składający ofertę winien liczyć się z możliwością odmowy przyjęcia oferty naruszającej politykę cenową Licencjodawcy czy stosowany przez niego cennik lub zalecane przez niego wymogi techniczne; składając ofertę oferent oświadcza tym samym, że:
   1. Licencjodawca doręczył mu przed jej złożeniem Regulamin,
   2. zapoznał się z jego treścią,
   3. akceptuje go w całości bez zastrzeżeń, w szczególności zaś godzi się na to, by określał on prawa i obowiązki Stron lub
  3. poprzez przyjęcie oferty Licencjodawcy przez podmiot, któremu Licencjodawca ją złożył, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez ten podmiot. Podmiot ten przyjmując ofertę oświadcza tym samym, że zapoznał się przed jej przyjęciem z treścią doręczonego mu przez Licencjodawcę Regulaminu i akceptuje go w całości bez zastrzeżeń, w szczególności zaś godzi się na to, by określał on prawa i obowiązki Stron albo
  4. poprzez rejestrację w Bibliotece i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. W przypadku określonym w pkt 3 powyżej:
  1. lit. "a" – Umowa lub inny dokument tamże wskazany oraz Regulamin;
  2. lit. "b" i lit. "c" – przyjęta oferta, o której tam mowa, oraz Regulamin;
  3. lit. "d" – Regulamin kształtują prawa i obowiązki Stron w zakresie nimi określonymi, składając się łącznie na treść Umowy.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Umowie należy przez to rozumieć:
  1. w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. "a" powyżej – Umowę lub inny dokument wskazany w pkt 3 lit. "a" powyżej wraz z Regulaminem;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. "b" lub "c" powyżej – ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. "b" lub "c" powyżej wraz z Regulaminem;
  3. w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. "d" – Regulamin.

Dział III. Ogólna charakterystyka Oprogramowania

 1. Oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, udostępniane na podstawie Umowy wyłącznie w trybie online i utrzymywane jest na serwerze zewnętrznym przez Licencjodawcę.
 2. Licencjodawca jest uprawniony do zawarcia Umowy i udzielenia licencji /dalszej licencji na korzystanie z Oprogramowania w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w Dziale IV Regulaminu.
 3. Oprogramowanie zostało pomyślane jako program przeznaczony do zarządzania ebookami wypożyczonymi przez Licencjobiorcę od Licencjodawcy oraz do zarządzania ebookami własnymi Licencjobiorcy, w zakresie objętym jego funkcjonalnościami opisanymi w Dokumentacji, udostępniany Licencjobiorcy na podstawie Umowy i w okresie jej obowiązywania wyłącznie online. Jest to, podlegające Aktualizacjom, narzędzie informatyczne pozwalające na zarządzanie ebookami, w tym udostępnianie ich użytkownikom.
 4. Dokumentacja opisuje m.in. funkcjonalności Oprogramowania.
 5. Oprogramowanie umożliwia Licencjobiorcy wypożyczanie ebooków, ich przechowywanie na zewnętrznym serwerze w trybie online, zarządzanie nimi w zakresie przewidzianym jego funkcjonalnościami i Dokumentacją oraz udostępnianie ebooków użytkownikom. Korzystając z Oprogramowania Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się ściśle do Dokumentacji, a także instrukcji przekazywanych bezpośrednio podczas tej czynności przez Oprogramowanie.
 6. Oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w okresie obowiązywania Umowy, po dokonaniu procesu rejestracji opisanego w Dokumentacji, poprzez stronę www za pomocą wygenerowanych przez Administratora danych autoryzacyjnych, tj. hasła i loginu dla Administratora a następnie haseł i loginów dla użytkowników.
 7. Ryzyko poznania haseł przez osobę trzecią obciąża Licencjobiorcę. Licencjobiorca w każdym przypadku powzięcia, choćby podejrzenia, że dane umożliwiające autoryzację do Oprogramowania są znane osobie nieuprawnionej, winien jest je natychmiast zmienić.
 8. W celu zapobieżenia możliwości korzystania z Oprogramowania przez osoby nieuprawnione Licencjobiorca winien:
  1. używać haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania;
  2. z rozsądną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, dokonywać zmiany haseł; niniejsze postanowienie nie narusza postanowienia zawartego w zdaniu poprzednim;
  3. dokonywać zmiany hasła, po każdej zmianie użytkownika w ramach danego dostępu;
  4. nie przekazywać /nie ujawniać haseł osobom nieuprawnionym.
 9. Licencjobiorca winien o powyższym postanowieniu (pkt 8) poinformować Administratora i użytkowników. Zaleca się wprowadzenie specjalnej procedury bezpieczeństwa informatycznego u Licencjobiorcy celem ustalenia zasad związanych z obsługą Oprogramowania, w tym realizacją postanowień pkt 8 powyżej.
 10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zapoznaniem się z danymi autoryzacyjnymi przez osobę nieuprawnioną.
 11. Licencjobiorca oświadcza, że nie naruszy praw autorskich do Oprogramowania ani do Dokumentacji.
 12. Naruszenie praw autorskich do Oprogramowania przez użytkownika Oprogramowania lub/i Dokumentacji jest traktowane w Regulaminie jak naruszenie dokonane przez Licencjobiorcę ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi.
 13. Oprogramowanie, jego nowe wersje, o ile powstaną w czasie obowiązywania Umowy, a także Aktualizacje są udostępniane na podstawie Umowy takimi, jakie są, na co Licencjobiorca godzi się.
 14. Licencjodawca nie dostosowuje Oprogramowania do zindywidualizowanych potrzeb Licencjobiorcy.
 15. Rozwój Oprogramowania przebiega stosownie do kształtowanych na bieżąco przez Licencjodawcę planów, a Licencjobiorca w okresie obowiązywania Umowy zawsze ma dostęp do jego najnowszej wersji. Z chwilą udostępnienia Oprogramowania w nowszej wersji, Licencjobiorca traci dostęp (a także uprawnienie) do Oprogramowania w wersji dotychczasowej. Z datą udostępnienia Dokumentacji w nowszej wersji, Licencjobiorca traci prawo do korzystania z wersji Dokumentacji ją poprzedzającej. Zastrzega się jednak, że każda nowa wersja Oprogramowania winna dawać Licencjobiorcy spełniającemu wymogi techniczne (Dział IX Regulaminu) dostęp do ebooków wprowadzonych już do Oprogramowania i przechowywanych (tj. przechowywanych tamże w momencie zmiany wersji), z zastrzeżeniem pkt 16-19 poniżej. Do wyłącznych uprawnień Licencjodawcy należy: podjęcie decyzji o zmianie Oprogramowania i/lub Dokumentacji, a następnie ustalenie zakresu wprowadzanych zmian i kierunku jego rozwoju.
 16. Licencjodawca zastrzega, a Licencjobiorca godzi się na niedostępność Oprogramowania, a tym samym ebooków, do których licencje uzyskał od Licencjodawcy, przez czas niezbędny do:
  1. wprowadzenia do niego zmian,
  2. jego konserwacji i testowania przez Licencjodawcę; z tym że Oprogramowanie winno być dostępne na poziomie 96% mimo zaistnienia ww. okoliczności, z zastrzeżeniem pkt 17-19 poniżej.
 17. W sytuacji określonej w pkt 16 powyżej Licencjodawca zamieści informację o przyczynach niedostępności.
 18. Oprogramowanie może być niedostępne również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej.
 19. Licencjodawca nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Oprogramowania, jak i za jego wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Licencjodawcę, a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania tego Oprogramowania, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe lub z przyczyn o charakterze siły wyższej.
 20. Okresy niedostępności Oprogramowania z przyczyn, o których mowa w pkt 16-19 powyżej nie mają wpływu na bieg okresu obowiązywania Umowy i są traktowane jak realizacja Umowy zgodnie z ustaleniami Stron.

Dział IV. Licencja na korzystanie z Oprogramowania

 1. W okresie obowiązywania Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy jednej niewyłącznej i nieprzenośnej licencji do korzystania z Oprogramowania w trybie online.
 2. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i Dokumentacją, stosownie do treści Umowy, bez prawa do jego zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania. Powyższe postanowienie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego.
 3. Z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i ust. 3 Prawa autorskiego, Licencjobiorca nie ma w szczególności prawa:
  1. dekompilować ani deasemblować całości lub którejkolwiek części Oprogramowania,
  2. dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu,
  3. usuwać błędów i ew. innych wad Oprogramowania,
  4. rozpowszechniać, w tym użyczać ani wynajmować Oprogramowania ani jego kopii.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Oprogramowania. Żadnego postanowienia Regulaminu nie można interpretować niezgodnie ze zdaniem pierwszym.
 5. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Umowie i Regulaminie. Nie można domniemywać innych uprawnień do korzystania z Oprogramowania czy prawa do innych świadczeń aniżeli zostały określone w Umowie i Regulaminie.
 6. Licencjobiorca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania Oprogramowania, określonych w zawartej w nim Dokumentacji.
 7. Korzystanie z udzielonej licencji w okresie obowiązywania Umowy jest prawem Licencjobiorcy. W przypadku niekorzystania z niej tudzież niekorzystania z niej w pełnym zakresie, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia z tytułu jej udzielenia, obniżenia tego wynagrodzenia ani zwrotu, choćby w części. Także w takiej sytuacji zatem Licencjodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości z tytułu udzielenia licencji.
 8. Licencjodawca informuje, że jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania na podstawie okresowej licencji udzielonej przez producenta tego Oprogramowania. Licencjobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na to by okres obowiązywania udzielonej mu przez Licencjodawcę licencji na Oprogramowanie kończył się wraz z końcem okresu obowiązywania licencji udzielonej Licencjodawcy przez producenta Oprogramowania. Niezależnie od powyższego Licencjodawca może wypowiedzieć Licencjobiorcy licencję na Oprogramowanie:
  1. bez względu na przyczyny - za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
  2. w razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu i nie zaniechania naruszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Licencjodawcy pisemnego wezwania do zaniechania – ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Z chwilą zakończenia licencji na Oprogramowanie Licencjobiorca nie traci prawa do korzystania z ebooków wypożyczonych przed zakończeniem licencji, których okres wypożyczenia upływa już po zakończeniu licencji.

Dział V. Wypożyczanie ebooków przez Licencjobiorcę, zasady wypożyczania ebooków użytkownikom

 1. Licencjobiorca może wypożyczyć ebook do Biblioteki poprzez Księgarnię lub składając zamówienie bezpośrednio Licencjodawcy. Licencjobiorca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Umowy Administrator upoważniony jest do wypożyczania ebooków od Licencjodawcy (poprzez Księgarnię lub w drodze złożenia zamówienia) w imieniu i na rzecz Licencjobiorcy.
 2. W celu wypożyczenia ebooka poprzez Księgarnię Licencjobiorca musi połączyć się z siecią internet oraz serwerem autoryzacyjnym Licencjodawcy znajdującym się pod adresem http://biblioteka.profinfo.pl Wypożyczenie ebooków może także nastąpić poprzez bezpośrednie wprowadzanie ebooków do Biblioteki przez Licencjodawcę, po przyjęciu przez Licencjodawcę stosownego zamówienia złożonego przez Licencjobiorcę.
 3. Dokonując wypożyczenia danego ebooka do Biblioteki Licencjobiorca określa ilość dostępów do tego ebooka oraz limit wypożyczeń ebooka w okresie abonamentowym.
 4. Wypożyczane ebooki posiadają zabezpieczenie. Licencjobiorca nie jest uprawniony do usuwania lub blokowania zabezpieczeń. O powyższym Licencjobiorca zobowiązany jest poinformować Administratora i użytkowników. Licencjobiorca ponosić będzie odpowiedzialność za usuwanie lub blokowanie zabezpieczeń przez ww. osoby.
 5. Z chwilą wprowadzenia danego ebooka do Biblioteki Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie tego ebooka.
 6. Liczba udzielonych licencji na korzystanie z ebooka równa się liczbie wykupionych przez Licencjobiorcę dostępów do tego ebooka.
 7. Dana licencja na korzystanie z ebooka:
  1. jest udzielona na okres abonamentowy i wygasa wraz z upływem tego okresu;
  2. ma charakter niewyłączny i niezbywalny,
  3. uprawnia do korzystania z ebooka tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych Licencjobiorcy, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Licencjodawcę zabezpieczeń technicznych, poprzez przesyłanie na czytniki, zapis na czytniku, przeglądanie zawartości ebooka na czytniku przy użyciu aplikacji;
  4. umożliwia tylko tyle jednoczesnych dostępów do ebooka ile Licencjobiorca wskazał przy zamówieniu danego ebooka.
 8. Strony zgodnie oświadczają, że zakres licencji może zostać doprecyzowany w informacjach podanych na stronie Księgarni obok tego ebooka lub w oświadczeniach Licencjodawcy, takich w szczególności, które określają:
  1. brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że wypożyczony ebook nie może być kopiowany ani w całości ani w jakiejkolwiek części;
  2. prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa w informacji zamieszczonej w Księgarni obok ebooka lub w oświadczeniu Licencjodawcy wskazuje się liczbę stron ebooka, które mogą zostać wydrukowane; w braku wskazania takiej liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
  3. inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka.
 9. Licencjobiorca może udzielać dostępu do ebooka na okres 30 dni kalendarzowych. Po upływie tego okresu dostęp do ebooka dla danego użytkownika automatycznie wygasa, a Licencjobiorca może udzielić tego dostępu kolejnemu lub temu samemu użytkownikowi. Użytkownik może zwolnić dostęp do ebooka poprzez wybranie w aplikacji opcji "ZWRÓĆ" dostępnej w ciagu 30 min od momentu wypożyczenia oraz po 7 dniach od momentu wypożyczenia ebooka. Zwolnienie dostępu do ebooka ma ten sam skutek co wygaśnięcie dostępu. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania licencji na Oprogramowanie użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do ebooków na okres wskazany w zdaniu pierwszym, którego koniec przypada po dniu nastąpienia jednego z ww. zdarzeń, uprawnieni są do korzystania z danego ebooka do końca tego okresu.
 10. Zastrzega się, że okres abonamentowy lub okres udostępnienia danego ebooka użytkownikowi może wygasnąć w przypadku utraty przez Licencjodawcę prawa do wypożyczania takiego ebooka np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego lub licencji do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do wypożyczania ebooka na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Licencjodawcy praw autorskich majątkowych do korzystania z ebooka na ww. polu eksploatacji.
 11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Licencjobiorca (a tym samym użytkownik lub Administrator) nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania wypożyczonego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka itp.
 12. Licencjobiorca, który wypożyczył od Licencjodawcy ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 13. Licencjobiorca winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego wypożyczonego.
 14. Wypożyczenie ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Licencjodawcę. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Licencjobiorcy, który wypożyczył ebooka, innych uprawnień.
 15. Licencjobiorca nie może rozwiązać wypożyczenia lub odstąpić od wypożyczenia, gdy:
  1. zapłacił za wypożyczanego ebooka, choćby część wynagrodzenia,
  2. wypożyczony ebook zostanie udostępniony w Bibliotece.

Dział VI. Świadczenia pomocnicze

1. Postanowienia ogólne

Opisane poniżej świadczenia dodatkowe (pkt 2-4 Działu VI Regulaminu) są realizowane, o ile zachodzą wskazane tamże okoliczności, jako świadczenia dodatkowe w stosunku do usług podstawowych, jakie stanowią udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz wypożyczanie ebooków (określane także jako "Usługi podstawowe"). Świadczenia te mają charakter pomocniczy w stosunku do Usług podstawowych i, o ile nic innego nie wynika z poniższych postanowień, są wliczone do wynagrodzenia należnego za te usługi. Świadczenia te mają charakter potencjalny w tym znaczeniu, że Licencjobiorca może, ale nie ma obowiązku korzystania z nich, a Licencjodawca pozostaje w gotowości do ich realizacji. Nieskorzystanie z ww. świadczeń lub niektórych z nich nie uprawnia jednak Licencjobiorcy do żądania obniżenia wynagrodzenia Licencjodawcy czy zwrotu uiszczonego już wynagrodzenia nawet w części.

2. Aktywacja i konfiguracja Oprogramowania

 1. Licencjobiorca może zamówić dodatkowo usługę aktywacji i konfiguracji Oprogramowania w terminie i w miejscu ustalonym zgodnie przez Strony.
 2. W sytuacji przyjęcia przez Licencjodawcę ww. zamówienia Licencjobiorca płaci Licencjodawcy wynagrodzenie dodatkowe z tego tytułu, kalkulowane na podstawie cennika obowiązującego w dacie złożenia ww. zamówienia - niezależnie od wynagrodzenia należnego Licencjodawcy z tytułu świadczenia Usług podstawowych.

3. Help Desk

 1. Licencjobiorca ma prawo w okresie obowiązywania Umowy do uzyskania drogą telefoniczną i/lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie listu elektronicznego na adres, o którym mowa w pkt 2 poniżej, informacji na temat zasad obsługi Oprogramowania i ewentualnych problemów z jego eksploatacją lub korzystaniem z ebooków.
 2. Aktualne numery telefonów i/lub adresy poczty elektronicznej są podane na stronie www.wolterskluwer.pl (koszt połączenia ponosi Licencjobiorca, chyba że na stronie www zostanie wskazana linia bezpłatna).

4. Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Usług podstawowych mogą być składane przez Licencjobiorcę tylko w okresie obowiązywania Umowy.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane Licencjodawcy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefoniczne na odpowiednio adresy lub numery telefonów/faksów podane na stronie www.wolterskluwer.pl w ramach zakładki z danymi kontaktowymi.
 3. Każda reklamacja winna zawierać:
  1. dane Licencjobiorcy pozwalające na ustalenie, że spełnia on warunki opisane w pkt 1 powyżej,
  2. szczegółowy opis problemu,
  3. numer telefonu (w przypadku telefonu stacjonarnego – numer telefonu w Polsce; w przypadku adresu do korespondencji – adres w Polsce; w przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną Licencjodawca ma prawo dokonać zwrotnie informacji o rozpatrzeniu informacji na ww. adres poczty elektronicznej, tudzież skorzystać z niego celem uzyskania dodatkowych danych celem jej rozpatrzenia).
 4. Prawidłowo złożona reklamacja (pkt 3) będzie rozpatrywana przez Licencjodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy wynikły z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Licencjodawcę) takie ustalenie, Licencjodawca wskaże te inne przyczyny.
 5. Dostrzeżone przez Licencjobiorcę wady Oprogramowania lub ebooków, będą usuwane przez Licencjodawcę jedynie w miarę posiadanych możliwości. Licencjodawca nie jest zobowiązany do usuwania usterek czy wad w innym - aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie, w szczególności Licencjobiorcy nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.

5. Oświadczenie Stron

O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, w zakresie wykraczającym poza opisane wyżej świadczenia pomocnicze, Licencjodawca nie realizuje żadnych innych świadczeń na rzecz Licencjobiorcy.

Dział VII. Wynagrodzenie Licencjodawcy

 1. Kwota wynagrodzenia należnego Licencjodawcy za wypożyczenie danego ebooka na warunkach podstawowych wskazanych w Dziale V pkt 3 zdanie drugie określana jest w informacji podanej w Księgarni obok tego ebooka. Dokonując wypożyczenia danego ebooka Licencjobiorca może w ramach udostępnionych przez Licencjodawcę w Księgarni opcji zmienić ww. warunki podstawowe. Wówczas ostateczna wysokość wynagrodzenia za wypożyczenie danego ebooka uzależniona jest od liczby wykupionych przez Licencjobiorcę dostępów do tego ebooka oraz limitu wypożyczeń ebooka w okresie abonamentowym.
 2. W przypadku gdy wypożyczenie ebooka następuje w sposób inny niż wskazany w pkt 1, wysokość wynagrodzenia z tytułu wypożyczenia danego ebooka ustalana jest w drodze negocjacji, przy uwzględnieniu ilości i rodzaju ebooka oraz okresu abonamentowego.
 3. Kwoty wynagrodzenia określone w informacji podanej w Księgarni obok danego ebooka są kwotami brutto, tj. obejmują podatek VAT. W przypadku gdy wypożyczenie ebooka następuje w sposób wskazany w pkt 2, kwota wynagrodzenia jest kwotą netto (tj. nie uwzględniającą podatku VAT), chyba że Strony w drodze negocjacji określą inaczej.
 4. Wynagrodzenie za wypożyczenie każdego ebooka płatne jest na podstawie faktury wystawionej przez Licencjodawcę i doręczonej Licencjobiorcy. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Licencjobiorca winien uiścić wynagrodzenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy. Doręczenie faktury VAT Licencjobiorcy jest jednoznaczne, nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem go do zapłaty kwoty, na którą opiewa w terminie wskazanym w jej treści.
 5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia wypożyczenia przed upływem danego okresu abonamentowego z przyczyn innych niż wygaśnięcie lub rozwiązanie licencji na Oprogramowanie, wynagrodzenie za ten niepełny okres abonamentowy jest ustalane proporcjonalnie, tj. w proporcji części tego okresu, w którym wypożyczenie obowiązywało w stosunku do całego okresu abonamentowego. Zastrzega się, że wynagrodzenie za wypożyczenie realizowane przez Licencjodawcę do dnia jego rozwiązania lub wygaśnięcia, niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia wypożyczenia, jest należne Licencjodawcy za cały okres, w którym obowiązywało. Oznacza to w szczególności, że wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest należne Licencjodawcy także w przypadku odstąpienia od wypożyczenia.
 6. W przypadku opóźnienia Licencjobiorcy w płatności wynagrodzenia, Licencjodawca ma - w każdej takiej sytuacji - prawo do podjęcia jednego z poniższych działań (pkt a) – b), przy czym Licencjodawca decyduje o tym, które działanie (jedno lub kilka na raz) i na jaki okres zastosuje wobec Licencjobiorcy. Działaniami tymi są:
  1. zablokowanie możliwości udostępniania Użytkownikom ebooków, za których wypożyczenie Licencjobiorca nie zapłacił Licencjodawcy wynagrodzenia;
  2. zablokowanie możliwości wypożyczania ebooków przez Licencjobiorcę;
  W przypadku gdy okres opóźnienia wynosi ponad .......... Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Dział VIII. Odpowiedzialność Licencjodawcy

 1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Oprogramowania, Biblioteki oraz ebooków, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad udostępnianego przez Licencjodawcę Licencjobiorcy Oprogramowania czy ew. błędów w ebookach. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub wypożyczenia, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do ich rozwiązania czy wygaśnięcia.
 2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków, niezależnie od ich charakteru.

Dział IX. Wymogi techniczne

 1. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Oprogramowania są podane na stronie internetowej http://biblioteka.profinfo.pl/pomoc Zmiana warunków technicznych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Oprogramowania (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie obowiązywania Umowy, w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę) ponosi Licencjobiorca.

Dział X. Postanowienia końcowe

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Licencjodawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco. Licencjobiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania do internetu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń, a jeżeli jest osobą fizyczną, to dodatkowo także, że nie ma statusu konsumenta.
 3. Licencjobiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy:
  1. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
  2. ustanowić praw rzeczowych lub obligacyjnych na prawach wynikających z Umowy.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 5. Licencjodawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Licencjobiorcy na podany/e przez niego adres/adresy poczty elektronicznej. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 6. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminie, bądź też Licencjodawca dokona takich zmian natury technologicznej w Oprogramowaniu, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy nowym Regulaminem lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres Licencjobiorcy na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego Regulaminu Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowe ani zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Licencjobiorcy; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin.
 7. Zmiany określone w treści Regulaminu opisane jako niestanowiące zmiany Regulaminu (lub Umowy) lub analogicznie nie wymagają zastosowania trybu określonego w pkt 6 powyżej i nie uprawniają do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym.
 8. Licencjobiorca winien informować pisemnie Licencjodawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Licencjodawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Licencjodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.
* Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu kc.